fbpx
studio@mebleprato.pl +48 574 220 246

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.mebleprato.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Paweł Marzec prowadzący działalność pod firmą PRATO Paweł Marzec, ul. Piastowska 2, 32-010 Dojazdów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, NIP: 9441992478, REGON: 122560374 (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@m4prato.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są̨ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą̨:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są̨ przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania


II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą̨ w następujących celach:

  • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter), o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.


III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem. Po odwołaniu zgody przez Użytkownika jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

  • podmiotom powiązanym z Administratorem;
  • podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  • podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  • księgowości, audytorom, kancelariom prawnym.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu Administratora
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@m4prato.pl.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 4. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Polityka COOKIES

 1. Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu Użytkownika może zostać zapisany przez Administratora lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików „cookies”.
 2. „Cookies” to pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera lub innego urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i co do zasady nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. W plikach „cookies” przechowane są podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator użytkownika) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i prawidłowego wyświetlania treści zawartych w Serwisie. Pliki „cookies” pozwalają także sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony Serwisu(dane wykorzystywane są do optymalizacji Serwisu pod kątem odwiedzających), a także umożliwiają rozpoznanie rodzaju urządzenia Użytkownika, dzięki czemu Administrator lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na korzystanie przez Stronę z plików „cookies”. Służy temu np. zmiana ustawień dotyczących plików „cookies” w urządzeniu końcowym  lub przeglądarce internetowej. Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także blokady działania „cookies”. W wyniku zmiany ustawień konkretnej przeglądarki w urządzeniu końcowym zostanie umieszczony plik cookie tzw. opt – out, którego celem jest identyfikacja Twojego sprzeciwu.
 5. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator rekomenduje zapoznanie się z tymi politykami, ponieważ nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 6. W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików:

  • sesyjne – to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – to pliki „cookies”, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika;
  • „cookies” podmiotów zewnętrznych – to pliki pochodzące z np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem – Facebook, Instagram, Google Analytics. Pliki te umożliwiają dostosowanie reklam do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych;
  • trackingowe – to pliki, które przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Administratora kampanii internetowych i działań marketingowych. Ciasteczka te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie;
  • analityczne – pliki te instalowane są przez różne systemy analityczne badające statystyczne i liczbowe zjawiska na stronie Administratora związane z przepływem i zachowaniem Użytkowników. Dane w nich zawarte są gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy, a wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji strony Administratora. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjnie lub na inny okres.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie Administrator wdrożył rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych osobowych Użytkownika, w tym system IT Serwisu spełniającego wysokie standardy ochrony danych osobowych. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Użytkownika m.in. poprzez szyfrowane połączenie, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.